ŠKOLNÍ


Věnujeme se školákům, kteří mají obtíže při osvojování čtení a psaní, pracujeme s dětmi se specifickými poruchami školních dovedností  (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADHD) nebo s dětmi se zkříženou lateralitou.