PŘEDŠKOLNÍ


Můžeme poradit se zhodnocením školní zralosti, s přípravou předškoláka na školu.  Nabízíme individuální i skupinové stimulační programy – Povídálek, Maxík, Hurá do školy, kurzy grafomotoriky.

Povídálek

Je stimulační program logopedické prevence pro děti od 4 do 7 let. Je určený dětem, které potřebují podpořit správný vývoj řeči. Pomocí her a zábavných aktivit společně rozvíjíme všechny oblasti, které s dětskou řečí souvisejí.

Zaměřujeme se především na rozvoj:

 • komunikačních dovedností – slovní zásoba, upevňování správné artikulace, vyjadřovací obratnost
 • sluchového vnímání
 • zrakového rozlišování
 • pohybových schopností

Délka programu: 13. lekcí, skupinová sezení

Maxík

Je stimulační program akreditovaný MŠMT ČR pro předškoláky, děti s odloženou školní docházkou, případně pro děti s obtížemi při osvojování spaní a čtení. V programu se rovnoměrně posiluje složka motorická, grafomotorická a percepční. Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj:

 • komunikačních doveností
 • sluchového vnímání
 • zrakového vnímání
 • prostorové orientace
 • grafomotoriky
 • koncentrace pozornosti
 • podpora intermodality (schopnost přepínat mezi různými způsoby /mody/ smyslového vnímání
 • nácvik nových pohybových stereotypů

Délka programu:  15 lekcí (1lekce = 1týden), individuální sezení

Hurá do školy

Je program pro budoucí prvňáčky, pro předškoláky nebo děti s odloženou školní docházkou. Cílem kurzu je hravou formou připravit děti na zahájení školní docházky. Pod vedením speciálního pedagoga a logopeda jsou rozvíjeny všechny oblasti důležité pro osvojování školních dovedností – řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, nácvik správného držení tužky, grafomotorika a koncentrace pozornosti.

Délka programu: 13 lekcí, skupinová sezení (max. 6 dětí)

Grafomotorika

Nabízíme nácvik správných grafomotorických dovedností – nácvik správného úchopu tužky, uvolňovací cviky, procvičování orientace v prostoru a na ploše, podpora jemné a hrubé motoriky.